НАШИТЕ БИРИ

http://meltum.eu/v2/wp-content/uploads/2019/07/3d_bot-1.png

PALE ALE

Г-н Хопс Pale Ale
http://meltum.eu/v2/wp-content/uploads/2019/07/Mr-HOPS-NEIPA.png

NEIPA

Г-н Хопс NEIPA
http://meltum.eu/v2/wp-content/uploads/2019/07/3dbot_quest-1.png

?

Скоро...

Пивоварна Мелтум ООД
гр. Ловеч

Stop by, say hello!

http://meltum.eu/v2/wp-content/uploads/2020/09/Untitled-1.jpg